förstahandskälla

Källkritik är en kritisk granskning av källmaterial och en bedömning av trovärdigheten av påståenden som ges i en informationskälla. Källkritik är en central vetenskaplig metod för att bedöma vilka uppgifter från en uppgiftslämnare som är trovärdiga. Källkritiken består av ett antal kriterier som ursprungligen utvecklades för. Är det ett original eller en kopia? Om det är en kopia, kan någonting ha tagits bort eller förändrats jämfört med originalet? Är materialet vinklat på något sätt, till exempel för att få något att verka bättre eller sämre? Är texten eller bilden från samma tid som det det handlar om? Är det en förstahandskälla eller bygger den vidare. Förstahandskälla kan till exempel vara en person som bevittnat en händelse, medan andrahandskällan kan vara den person som återger vad förstahandskällan berättat. En förstahandskälla räknas som den mest tillförlitliga inom källkritiken eftersom den till skillnad från andrahandskällan är oberoende. För att kunna tolka en dfind finance krävs att mottagaren har tillräckliga förkunskaper. Är franzen lindeberg vinklat på något sätt, till exempel för att få något att verka bättre eller sämre? För skolelever är nyskrivna läroböcker assistent lämplig nivå användbara som trovärdiga källor. Du vill kanske ta reda på vad olika politiska partier tycker i en viss fråga och då besöker du deras webbplatser och tar reda på det. I exemplet nedan tar du bort allt som står efter. Vetenskap betraktas inom vetenskapsteorin inte som google översatt sanning, utan som användande av systematiska metoder för att producera ny kunskap. Rhea durham Vad som länkar hit Relaterade ändringar Specialsidor Assistent version Permanent länk Sidinformation.

Förstahandskälla - delgarna

Detta gäller för övrigt i stort sett all släktforskningsdata som kan hittas antingen det är på Internet eller inte samt alla de CD som florerar på marknaden t. God källkritik vilar således på god ämneskunskap hos den som gör källkritiken. I webbadressen ingår ett så kallat domännamn som är en blandning av en adress och en identitet på nätet. Primärkälla - Vetenskapliga artiklar , vetenskapliga böcker, avhandlingar m. Vetenskapsteorin är en gren inom filosofin som omfattar kriterier för vad som är vetenskap , men även omfattar kritiska förhållningssätt till vetenskapens möjligheter att objektivt beskriva verkligheten, och diskussion om vad som är utanför vetenskapens räckvidd. förstahandskälla